اشنایی بیشتر با قطعات خودرو - به وبلاگ نیمه تخصصی برق خودرو خوش امدید

به وبلاگ نیمه تخصصی برق خودرو خوش امدید

اموزش باطری التر ناتور دینام استارت نقشه مدارات فنی خودرو وکلیه مدارات بکاررفته در خودرو

اشنایی بیشتر با قطعات خودرو

یکشنبه 1 شهریور‌ماه سال 1388 01:29 ب.ظ نویسنده: ارش نظرات: 0 نظر چاپ

اشنایی بیشتر با قطعات خودرو
کنترل ظاهری مدار ثانویه جرقه زنی 1). وایرهای فشار قوی رااز نظر محکم وتمیز بودن در ترمینالهای کویل- دلکو- سرشمعها کنترل نمائید. 2).چکش برق ودر پوش عایق کویل از نظرشکستگی بازدید کنید. 3).ترمینالهای دلکو راازنظرسوختگی ورسانائی داشتن ونیز فاصله ترمینالها راتاوسط زغال اندازه گیری نموده وبا فاصله محل داغ زغال روی چکش تا لبه آن مقایسه کنید......


اشنایی بیشتر با قطعات خودرو
کنترل ظاهری مدار ثانویه جرقه زنی 1). وایرهای فشار قوی رااز نظر محکم وتمیز بودن در ترمینالهای کویل- دلکو- سرشمعها کنترل نمائید. 2).چکش برق ودر پوش عایق کویل از نظرشکستگی بازدید کنید. 3).ترمینالهای دلکو راازنظرسوختگی ورسانائی داشتن ونیز فاصله ترمینالها راتاوسط زغال اندازه گیری نموده وبا فاصله محل داغ زغال روی چکش تا لبه آن مقایسه کنید اختلاف اندازه نباید از5/0 میلی متر بیشتر باشد. کنترل دقیق تر مدار ثانویه الف_بازدیدقطع نبودن وایرهای فشارقوی کلیه وایرهای فشار قوی را باباطری12ولتی ویک لامپ مورد آزمایش قرار دهید_ اگر قطع شدگی در وایرها باشد ولتاژ فشار قوی از محل قطع شدگی پرش می نماید ونتیجه غلطی رانشان می دهد. ب_ کنترل عایق بندی در دلکو : دردلکو را برداشته و وایر فشار قوی کویل را به ترمینال وسط دلکو متصل و با یک میله ذغال را توسط یک گیره کاغذی به وایری متصل کرده و انتهای دیگر وایر را به الکترود مثبت وصل نمائید – اگر در دلکو بخوبی عایق بندی باشد و ترمینال وسط و ذغال و فنر آن فاصله هوائی نداشته باشد باید جرقه در فاصله 12 میلیمتری بخوبی پرش نماید. ج_ کنترل عایق بندی چکش برق : جکش برق را روی میل دلکو گذارده و وایر فشار قوی کویل را در فاصله 1.5 میلیمتری فلز چکش برق بگیرید در حالی که دهانه پلاتین را قطع و وصل میکنید و کویل ولتاژقوی تولید میکند نباید از فلز چکش برق جرقهای زده شود – جرقه زدن دلیل عایق نبودن چکش برق با میل دلکو میباشد. د_ کنترل سرچکش برق با ترمینالهای داخلی در دلکو : فاصله لبه چکش برق از ترمینالهای داخلیدر دلکو نباید از 5/0 میلیمتر بیشتر باشد – اگر این فاصله در اثر پرش جرقه سوخته یا زیاد شده باشد در دورهای زیاد بخوبی جرقه زده نزده و موتور ریپ خواهد زد – بطور دقیق فاصله بین ترمینال تا وسط ذغال در زیر در دلکو را اندازه گیری نموده با فاصله محل مرکز داغ ذغال روی چکش تا لبه چکش را مقایسه کنید اختلاف نباید بیشتراز5/0 میلیمتر باشد. و_ کنترل در دلکو : مسیر برق فشار قوی کویل همواره باید از بدنه دور نگهداشته شود تا این ولتاژبدون نشتی تا سرشمع انتقال داده شود به این منظور نکات زیررا در دلکو مورد کنترل قراردهید : - داخل و خارج در دلکو نباید مرطوب باشد . - ذرات غبار یا کربن یا ذرات فلزی نباید از داخل به در دلکو چسبیده باشد. - سوختگی – شل یا کثیف بودن برجهای در کویل باید برطرف شود. - ترک یا شکستگی نداشته باشد. تشریح عمل خازن در مدار جرقه زنی : در موقع بازشدن دهانه پلاتین ها جریان در مدار اولیه قطع شده و حوزه مغناطیسی هسته کویل ریزش می کند در لحظه مستهلک شدن خطوط قوا " در سیم پیچهای ثانویه ولتاژ القائی و در سیم پیچیهای اولیه ولتاژ خودالقاء بوجود میاید . – مقدار ولتاژ القائی ثانویه بین 5000 تا 25000 ولت و مقدار ولتاژ خودالقای اولیه حدود 150 تا 300 ولت می باشد. دستگاه جرقه زنی دستگاه جرقه زنی تشکیل گردیده است از: الف .مداراولیه یا مدار فشار ضعیف (LVC) –LOW VOLTACE-CIRCUIT مسیر عبور جریان از مدار اولیه عبارتست از : 1).مثبت باطری. 2).آمپر متر. 3).ورودی سوئیچ(ورودی با علائم 30-1-SW-AM-B: مشخص میگردد). 4).خروجی سوئیچ(ترمینال جرقه با علائم:15-2-IG مشخص میشود 5).ورودی کویل (ورودی کویل با علائم :SW-COIL-15-+ مشخص می شود.) 6).خروجی کوئل (با علائم :DIS.CB ،مشخص می شود.) 7).سیم ولتاژ ضعیف دلکو. 8).داخل دلکوبه پلاتین متحرک وخازن . 9).پلاتین ثابت وبدنه دلکو . 10.منفی باطری ب. مدار ثانویه یا مدار فشار قوی (HVC)HIGH-VOLTAGE-CIRCUIT مسیر عبور جریان از مدار ثانویه عبارتست از 1. یک سر ثانویه کوئل . 2. برج وسط کویل . 3. وایر کویل دلکو . 4. فنر وذغال دلکو. 5. چکش برق . 6. فاصله هوائی بین سر چکش برق وترمینال دلکو. 7. وایرهای شمع. 8. الکترودمیانی شمع. 9. فاصله هوائی بین دوالکترودشمع. 10.الکترود بدنه شمع. 11.منفی باطری. 12.به انتهای دیگر مدار ثانویه که درجائی با مداراولیه مشترکا‌ اتصال بدنه شده است. کنترل افت ولت مجاز در دهانه پلاتین ها افت ولتاژمجاز در دهانه پلاتین ها 2/0 ولت است. روش اندازه گیری ولت متر دوولتی رابین خروجی کویل وبدنه قرار داده وپس از اطمینان از روی هم نسشتن پلاتین ها سوئیچ رابازنموده وبه ولت متر توجه نمائید عقربه باید روی2/0 ولت یا کمتر باشد. اگر از 2/0 تجاوزکرد باید نسبت به رفع عیب پلاتینها اقدام نمودزیرا باعث کاهش آمپر مصرفی مدار اولیه کویل وعدم اشباع کامل آن خواهد شد بدین جهت موارد زیررا را بررسی کنید: دهانه پلاتین ها رااز نظر سوختگی- کثیفی- کجی –خال زدگی- اتصال بدنه صفحه ثابت پلاتین ها